Tutkintojen yleiskuvaus

Agronomiliittoon voivat kuulua alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet sekä niitä opiskelevat, sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (120 opintoviikkoa) ja maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä (80 ov). Opiskelijat valitaan suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, jossa he saavat suorittaa ensin kandidaatin ja jatkaa siitä maisterin tutkintoon. Tavoitteellinen opiskeluaika on viisi vuotta. Keskimääräinen opiskeluaika on kuitenkin noin 6,5 vuotta.

Tutkinnot koostuvat pääosin pääaineen ja sivuaineiden opinnoista. Kandidaatin tutkinnossa suoritetaan yleensä perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatintutkielma. Maisterin tutkintoon kuuluvat perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot ja niihin liittyvä pro gradu -tutkielma. Lisäksi opintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja sekä kypsyysnäyte.

Agronomiliiton edustamia tutkintoja voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa.

Helsinki: www.helsinki.fi/mmtdk

Kuopio: www.uef.fi/fi/uef/ttdk

Turku: www.sci.utu.fi/biokemia ja www.med.utu.fi/terbio/

Lisätietoja tutkinnoista www.oph.fi

Agronomiliiton edustamilla koulutusaloilla tehdään maatalous-, kotitalous-, elintarvike-, ravitsemus- ja ympäristötieteiden alan tieteellistä tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Lisänä ovat näitä perusaloja soveltavat tieteenalat. Soveltavassa biotieteessä voi erikoistua mm. kasviagrobiotekniikkaan, ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikkaan sekä terveyden biotieteisiin.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa (ent. Kuopion yliopiston lääketieteellinen tiedekunta) ravitsemustiedettä opiskelleet saavat ravitsemusterapeutin pätevyyden suorittamalla opetussuunnitelmassa määritellyt ravitsemusterapian opinnot.

Agronomi

Nykyään valmistuvat maatalous- ja metsätieteiden maisterit voivat saada tiedekuntaneuvoston päätöksellä agronomin arvonimen, jos ovat suorittaneet maatalousopintoja vähintään 25 opintopistettä. Lue lisää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Aiemmin agronomitutkinto oli virkatutkinto, kun taas maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai lisensiaatin tutkinto oli tieteellinen tutkinto. Maisterin arvo myönnettiin kandidaatille, joka promovoitiin promootiossa maisteriksi tai suoritti määrätyn maksun.

Nykyään maksuja ei peritä ja promootiossa, joka mmtdk:ssa on viime vuosina järjestetty joka kuudes vuosi, promovoidaan maisterit ja tohtorit symbolisesti. Promootioon osallistuvat myös tiedekunnasta muilla tutkintonimikkeillä valmistuneet maisterit ja tohtorit (ETM ja ETT).

 Agronomiliiton edustamat alemmat korkeakoulututkinnot ovat

- elintarviketieteiden kandidaatti (elintarviket. kand., ETK)
- luonnontieteiden kandidaatti (luonnont. kand., LuK)
- maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (maat. ja metsät. kand., MMK)
- terveystieteiden kandidaatti TtK
- terveydenhuollon kandidaatti (terveydenh. kand., THK)

 Agronomiliiton edustamat ylemmät korkeakoulututkinnot ovat

- agronomi (agr.)
- elintarviketieteiden maisteri (elintarviket. maist., ETM)
- maatalous- ja metsätieteiden maisteri (maat. ja metsät. maist., MMM)
- filosofian maisteri (fil. maist., FM)
- terveystieteiden maisteri TtM

sekä vastaavat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Suomessa koulutetaan myös agrologeja, ja heistä edelleen ylempiä AMK-tutkinnon suorittaneita. Ammattikorkeakoulusta valmistuu agrologeja (AMK), Bachelor of Natural Resources ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita, Master of Natural Resources. Agrologeja edustaa Agrologien Liitto.