Tutkintojen yleiskuvaus

Agronomiliittoon voivat kuulua alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet sekä niitä opiskelevat, sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (120 opintoviikkoa) ja maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä (80 ov). Opiskelijat valitaan suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, jossa he saavat suorittaa ensin kandidaatin ja jatkaa siitä maisterin tutkintoon. Opiskelija voi myös hakea suoraan maisteriohjelmaan, jos on suorittanut esimerkiksi alemman korkeakoulututkinnon toisaalla. Tavoitteellinen opiskeluaika on viisi vuotta. Keskimääräinen opiskeluaika on kuitenkin noin 6,5 vuotta.

Kandidaatin tutkinnossa suoritetaan yleensä perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatintutkielma. Maisterin tutkintoon kuuluvat perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot ja niihin liittyvä Pro gradu -tutkielma. Lisäksi opintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja sekä kypsyysnäyte.

Agronomiliiton edustamia aloja voit opiskella Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa.

Helsinki: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Kuopio: Ravitsemustiede | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Turku: Opiskelu bioteknologian laitoksella | Turun yliopisto (utu.fi)

Lisätietoja tutkinnoista www.oph.fi

Agronomiliiton edustamilla koulutusaloilla tehdään maatalous-, kotitalous-, elintarvike-, ravitsemus- ja ympäristötieteiden alan tieteellistä tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Lisänä ovat näitä perusaloja soveltavat tieteenalat. 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa ravitsemustiedettä opiskelleet saavat ravitsemusterapeutin pätevyyden suorittamalla opetussuunnitelmassa määritellyt ravitsemusterapian opinnot.

Agronomi

Nykyään valmistuvat maatalous- ja metsätieteiden maisterit voivat saada maatalous-metsätieteellisen tiedekuntaneuvoston päätöksellä agronomin arvonimen, jos ovat suorittaneet maatalousopintoja vähintään 25 opintopistettä. 

Aiemmin agronomitutkinto oli virkatutkinto, kun taas maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai lisensiaatin tutkinto oli tieteellinen tutkinto. Maisterin arvo myönnettiin kandidaatille, joka promovoitiin promootiossa maisteriksi tai suoritti määrätyn maksun.

Nykyään maksuja ei peritä ja promootiossa, joka on viime vuosina järjestetty joka kuudes vuosi, promovoidaan maisterit ja tohtorit symbolisesti. Promootioon osallistuvat myös tiedekunnasta muilla tutkintonimikkeillä valmistuneet maisterit ja tohtorit (ETM ja ETT).

 Agronomiliiton edustamat alemmat korkeakoulututkinnot ovat

- elintarviketieteiden kandidaatti (elintarviket. kand., ETK)
- luonnontieteiden kandidaatti (luonnont. kand., LuK)
- maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (maat. ja metsät. kand., MMK)
- terveystieteiden kandidaatti TtK
- terveydenhuollon kandidaatti (terveydenh. kand., THK)

 Agronomiliiton edustamat ylemmät korkeakoulututkinnot ovat

- agronomi (agr.)
- elintarviketieteiden maisteri (elintarviket. maist., ETM)
- maatalous- ja metsätieteiden maisteri (maat. ja metsät. maist., MMM)
- filosofian maisteri (fil. maist., FM)
- terveystieteiden maisteri TtM

sekä vastaavat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.