Missä me opiskellaan ja mitä meistä tulee isona?

Ruokaketjun akateemisia löytyy kaikkialta, missä tuotetaan, jalostetaan, kehitetään, tutkitaan, myydään ja kulutetaan jokapäiväistä ruokaa.

Agronomiliiton aloja voi opiskella Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi työllistyä monipuolisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, maa- ja elintarviketaloudessa toimiviin yrityksiin, järjestöihin, valtion virastoihin ja tutkimuslaitoksiin, kuntien palvelukseen ja terveydenhuoltoon. Myös yrittäjyys on suosittua alalla. Sijoittumista työelämään ohjaa valittu koulutusohjelma, suuntautuminen sekä opintojen aikainen työkokemus.

Työtä ruoan parissa ja vähän sen ympärillä

Työtehtävät vaativat laaja-alaista ymmärrystä koko ruokaketjun toiminnasta. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnallisesti merkittävälle alalle (ruoan tuotanto, laatu, eettisyys ja turvallisuus), sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Sijoittuminen työmarkkinoille vaihtelee koulutusohjelmittain ja suuntautumisten mukaan. Ala ei ole niin suhdanneherkkä kuin moni muu ala, ja huonoinakin aikoina ala on ollut hyvä työllistäjä suhteessa muihin aloihin. Pääosa työpaikoista löytyy yrityksistä ja järjestöistä. Myös valtiolla ja kunnalla on kiinnostavia mahdollisuuksia tehdä uraa.

Julkisella sektorilla (valtio ja kunta) suurimmat työnantajat ovat valtion virastot ja tutkimuslaitokset (esim. maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus LUKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL). Kunnilla ja kuntayhtymillä suurimmat työnantajat ovat ammattikorkeakoulut, oppilaitokset sekä terveydenhuolto.

Yliopistot työllistävät tutkijoita ja opetushenkilöstöä, esimerkiksi professoreina ja yliopistonlehtoreina.

Yrittäjyys alalla on myös yleistä. Osa valmistuneista toimii asiantuntijana omalla toiminimellä tai maatilayrityksessä. Osa viljelee omaa maatilaa sivutoimisesti tehden koulutusalaansa liittyvää muuta työtä.

Yksityissektorin (yritykset, järjestöt) työpaikat ovat pääosin elintarviketeollisuudessa (tuotekehitys, markkinointi, laadunvarmistus) sekä elintarviketuotantoon liittyvän mm. rehu- ja lannoiteteollisuuden parissa. Elintarvike- ja maatalouskaupan palveluksessa sijoitutaan asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. markkinointiin, laadunvarmistukseen, ostotoimintoihin ja myyntiin. Neuvontasektorilla pääasiallinen työllistäjä on ProAgria neuvontaorganisaatio. Yksityissektorilla työpaikat ja -tehtävät ovat moninaiset ja yritysten koko vaihtelee pienistä yrityksistä suuriin tukku- ja keskusliikkeisiin. Työpaikka voi löytyä myös maatalousrahoituksesta ja -vakuutuksesta.

Alueellisesti pääosa työpaikoista sijaitsee suurimmissa kaupungeissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella.

Palkan suuruuteen vaikuttaa työantajan sektori, koko ja henkilön toimiasema organisaatiossa. Keskipalkka Agronomiliiton jäsenten keskuudessa on noin 4600 euroa kuukaudessa.

Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Helsingissä alan opetusta antaa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Viikin kampuksella. Tiedekunnan koulutusohjelmat antavat opetusta elintarvike-, maatalous-, kuluttaja- ja ravitsemustieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden alalta.

Kandidaattikoulutusohjelmat ja niiden opintosuunnat ovat:

 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma (katso video)
 • Elintarviketieteiden kandiohjelma (katso video)
 • Maataloustieteiden kandiohjelma (katso video)
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma (katso video)

Maisterikoulutusohjelmat ja niiden opintosuunnat ovat:

 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma (katso video)
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (katso video)
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma (katso video)
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (katso video)
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma (katso video)
 • Kasvibiologian maisteriohjelma (katso video)
 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (katso video)
 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (katso video)

Lisätietoa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sivuilta

Lisätietoa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan sivuilta

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella on mahdollista opiskella ravitsemustiedettä. Tutkinnon voi suunnata moduulein esimerkiksi ravitsemusterapiaan tai elintarvikebiotekniikkaan.
Lisätietoa Itä-Suomen yliopiston sivuilta

Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Molekyylibiotieteiden pääaineessa on neljä erikoistumislinjaa: biokemia, elintarvikekemia, molekulaarinen kasvibiologia ja solubiologia.
Lisätietoa

Ja lisätietoja tutkinnoista Opetushallituksen sivuilta

Tutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja ovat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK), elintarviketieteiden kandidaatti (ETK), luonnontieteiden kandidaatti (LuK) ja terveystieteiden kandidaatti (TtK). Alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan suurin osa jatkaa ylempiin korkeakoulututkintoihin, joista valmistutaan maatalous- ja metsätieteiden maistereiksi (MMM), elintarviketieteiden maistereiksi (ETM), filosofian maistereiksi (FM) ja terveystieteiden maistereiksi (TtM). Voit katsoa kieliversiot täältä.

Agronomi on arvonimi, jonka Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi nykyisin myöntää anomuksesta opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon jossakin seuraavista pääaineista: biotekniikka (kasvi- ja kotieläinbiotekniikan opintosuunnat), kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede, maatalousekonomia, maatalous- ja ympäristöekonomia, markkinointi ja ympäristöekonomia. Agronomin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut maataloustieteiden opintoja vähintään 25 opintopistettä.