Taloustieteet

Koulutusohjelmat:

  • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, ETK tai MMK, Helsingin yliopisto
  • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, ETM tai MMM, Helsingin yliopisto
  • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, MMM, Helsingin yliopisto

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa opit soveltamaan taloustieteellistä näkökulmaa kansallisella, valtioiden välisellä ja globaalilla tasolla muun muassa ympäristöongelmien analyysiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Opit soveltamaan taloustiedettä myös maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin.

Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön, luonnonvarojen ja maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ja roolin yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa. Opintojen alussa omaksut liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennat elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemustasi. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luot pohjan sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä sinusta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

 

Elintarvike-ekonomia antaa valmiudet toimia tuoteasiantuntijana, taloudellisen hallinnon vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä tutkimus- ja koulutustehtävissä. Elintarvike-ekonomiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat: tuotevastaava, tuoteryhmäpäällikkö, asiakkuuspäällikkö, valikoimapäällikkö, kehityspäällikkö, myyntipäällikkö ja markkinointipäällikkö. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Kuluttajaekonomian antaa valmiudet tarkastella kuluttajia, kotitalouksia ja kuluttamista (mainonta, ostaminen ja kuluttajansuoja, kuluttajien toiminta ja asema yhteiskunnassa, kuluttamisen hyvinvointi- ja ympäristövaikutukset sekä kuluttajakäyttäytyminen ja kulutuksen etiikka). Kuluttajaekonomiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat palvelupäällikkö, kuluttajaoikeusneuvoja, kehityspäällikkö, ylitarkastaja, tutkija, erikoissuunnittelija, talous- ja velkaneuvoja. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Maatalousekonomian opintosuunta antaa valmiudet tarkastella maaseudun sekä maa- ja elintarviketalouden asemaa kansantaloudessa sekä maatalous- ja maaseutuyritysten liiketaloudellista menestymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opintosuunta yhdistää liike- ja taloustieteen osaamisen maatalouden, maaseutuyritysten ja ruokamarkkinoiden ja näihin liittyvien politiikkojen erityispiirteiden tuntemukseen. Maatalousekonomiassa opit soveltamaan teorioita ja malleja, joilla voidaan määrittää maatalous- ja maaseutuyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä ja siihen yritystasolla vaikuttavia tekijöitä, tutkia markkinoiden toimintaa ja arvioida eri politiikkavaihtoehtoja

Maatalousekonomiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat ylitarkastaja, asiantuntija, kehitys-/kehittämispäällikkö, johtaja, neuvotteleva virkamies, talousagronomi/-neuvoja, lehtori ja tutkija. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

 

 

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia on taloustieteen osa-alue, joka tutkii kuinka taloudellinen toiminta vaikuttaa yhteiskunnan ja ympäristön väliseen vuorovaikutussuhteeseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ympäristönsuojeluun. Valmistuneet työskentelevät julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen tutkimus-, kehitys- ja konsulttitehtävissä sekä muissa asiantuntijatehtävissä.

Pääaine:

  • Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, MMM, Helsingin yliopisto