Strategia 2024

Agronomiliiton strategia 2024 kokoaa yhteen yhteisen visiomme, toiminta-ajatuksemme ja arvomme.

 

Strategia 2024 kuvaa tahtotilaamme ja ohjaa toimintaamme vahvistettujen sääntöjen rinnalla kaudella 2021-2024.

Toimintaamme ohjaa jäsenlupaustemme lunastaminen liittyen jäsenten hyvinvointiin ja menestykseen työmarkkinoilla sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen alalla.

Toiminta-ajatuksemme

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja amma­tillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Missiomme on:  Turvaa työhön ja iloa elämään

Yhteinen visiomme

HYVINVOIVAT JA MENESTYVÄT JÄSENET

Arvomme

AVOIMUUS
Toimintamme on avointa vuorovaikutukselle ja läpinäkyvää. Kerromme asioistamme ja toimistamme avoimesti. Olemme ennakkoluulottomia ja otamme käsittelyyn myös uusia ajatuksia ja ehdotuksia. Olemme uudistumishaluisia ja -kykyisiä.

OIKEUDENMUKAISUUS
Varmistamme jäsendemokratian toteutumisen päätöksenteossa ja käytännön toimissa. Jokainen jäsen on tasa-arvoisessa asemassa. Edistämme tasapuolisuutta ja tasa-arvoa.

VASTUULLISUUS
Kannamme vastuumme ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista, turvallisesta ruoasta ja ruokakulttuurista. Annamme ammattitaitomme ja osaamisemme kestävän kehityksen ja yhteiskunnan hyväksi. Tuemme jäseniä heidän elinkaarensa jokaisessa vaiheessa.

YHTEISTYÖKYKYISYYS
Yhteistyökykyisyys on toimintamme kulmakiviä. Nojaamme siihen niin sisäisessä toiminnassamme kuin kumppanuuksissakin. Yhteistyöllä parannamme tehokkuutta käytännön toimissa ja edunvalvonnassa.

Jäsenlupauksemme

1. OLEMME JÄSENTEN TUKENA MUUTTUVASSA TYÖELÄMÄSSÄ

Tahtotila 2024:
Tunnemme jäsentemme erilaiset elämäntilanteet opiskelijasta senioriin ja palkansaajasta yrittäjään, työuran erilaisissa vaiheissa. Kuuntelemme jäsenten tarpeita ja tarjoamme tietoa ja koulutuksia työelämästä sekä mahdolli­suuksista kehittää omaa osaamista ja työssä jaksamista. Huomioimme toiminnassamme kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääntymisen.
Tarjoamme jäsenille henkilökohtaista ja yksilöllistä palvelua yhdessä kumppaneidemme kanssa. Edistämme jäsenten työhyvinvointia muuttuvassa työelämässä uudet työntekemisen tavat huomioiden.

Strategiakauden painopiste:
Panostamme koulutus-, tapahtuma- ja palvelutoiminnassamme ajankohtaisiin ilmiöihin. 

2. KEHITÄMME REILUMPAA TYÖELÄMÄÄ

Tahtotila 2024:
Olemme jäsentemme tukena turvaamassa työelämäoikeuksien toteutumista. Viestimme jäsenille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 
Teemme kollektiivista työmarkkinaedunvalvontaa ja olemme mukana luomassa tasa-arvoisia mahdollisuuksia työssä kehittymiseen ja uuden oppimiseen. 
Jäsenistömme on aktiivista luottamusmies- ja työsuojelutoiminnassa.

Strategiakauden painopiste:
Lisäämme jäsentemme tietoisuutta työelämän pelisäännöistä. 
Pyrimme lisäämään luottamusmiesjäsenten ja työsuojeluvaltuutettujen lukumäärää.

3. EDISTÄMME ALOJEMME ARVOSTUSTA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ SEKÄ JÄSENTEMME MENESTYSTÄ TYÖMARKKINOILLA

Tahtotila 2024:
Nostamme yhteistyössä jäsenistömme ja sidosryhmiemme kanssa yhteiskunnalliseen keskusteluun alojemme työelämää, elinkeinoa ja koulutusta koskevia aiheita. Näin edistämme alojemme houkuttelevuutta ja työllistävyyttä. 
Alojemme strateginen merkittävyys yhteiskunnalle tunnistetaan. Edistämme alojemme kestävää kehitystä yhdessä jäsentemme kanssa.
Jäsentemme osaaminen, tutkintojen ja edustamiemme alojen tunnettuus parantavat jäsentemme menestystä ja luovat edellytykset myös työnantajien menestymiselle.

Strategiakauden painopiste:
Tiivistämme yhteistyötä sidosryhmiemme ja jäsentemme kanssa yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostamiseksi. 
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

4. MAHDOLLISTAMME JÄSENTEMME YHTEISÖLLISYYTTÄ JA VERKOSTOITUMISTA

Tahtotila 2024:
Olemme mukana luomassa toimivaa ja onnistunutta yhdessä tekemisen tapaa jäsenten, alan muiden toimijoiden ja asian­tuntijoiden sekä työnantajien kesken.
Mahdollistamme jäsenten yhteisöllisyyttä, toimimme verkostoitumisen tukena ja tuomme asiantuntijoita yhteen. 
Jäsenyhdistykset ovat tärkeä osa liiton toimintaa ja ne toimivat aktiivisesti.

Strategiakauden painopiste:
Edistämme jäsentemme mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Keitä me olemme?

Kokoamme kattavasti liittoomme maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kuluttaja- ja ympäristötieteitä sekä muita näitä aloja läheisesti sivuavia tieteenaloja opiskelevat tai näiden alojen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. 
Jäsenemme ovat suomalaisen ruokajärjestelmän asiantuntijoita ja vahva näkemyksemme on, että tulevaisuuden SUOMI KASVAA RUOASTA.


Agronomiliiton strategia 2024 pdf-tiedosto sisältää edellä esitetyn lisäksi myös katsauksen toimintaympäristömme muutoksista.