Yliopistolaisilla on uusi työehtosopimus

Yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa saavuttiin neuvottelutulos myöhään sunnuntai-iltana 22. maaliskuuta. Sopimuksen sisällöstä voidaan kertoa vasta nyt, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet.

Uusi työehtosopimus on voimassa 24 kuukautta. Se astuu voimaan 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022. 

Työehtosopimusneuvottelut käytiin vauhditetussa aikatauluissa koronavirusepidemian suljettua yliopistojen ovet. Yliopistojen henkilöstö tekee kuitenkin koko ajan töitä, opetus ja tutkimus pyörivät etänä.

Palkankorotukset

Sopimus takaa yliopistolaisille yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Osa niistä jaetaan yleiskorotuksina ja osa paikallisina erinä. Palkankorotukset ovat yhteensä 3,2 prosenttia.

  • Yleiskorotukset 1.8.2020 1,1% ja 1.6.2021 1,1%
  • Paikalliset erät 1.12.2020 0,5% ja 1.12.2021 0,5%

Paikalliset erät toteutetaan työnantajan esittämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan mukaan lukien vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan.

Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan kustannusvaikutusta vastaavasti 1.8.2020 (1,1 %), 1.12.2020 (0,5 %), 1.6.2021 (1,1%) ja 1.12.2021 (0,5%).

Akatemiaprofessoreiden ja -tutkijoiden palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksilla ja paikallisilla erillä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %.

Sopimukseen sisältyy myös korona-lauseke: Koronaepidemiasta johtuvista yliopistolle aiheutuneista painavista taloudellisista syistä johtuen, paikallisten erien tasosta ja niiden maksuajankohdista voidaan sopia paikallisesti kirjallisesti toisin pääluottamusmiesten kanssa. Pääluottamusmiehet tullaan kouluttamaan asiasta, ja paikallisia sopimuksia voidaan tehdä vain erittäin painavista syistä neuvottelujärjestö JUKOn antaman luvan jälkeen.

Kiky-tunnit ja opetustuntikatot

Kiky-tunnit ovat lähes kokonaan poistumassa myös yliopistojen henkilöstöltä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta kikyn kohdalla sovittiin niin sanotusta puolipoistosta 1. elokuuta lähtien. Kokonaistyöaika vähenee 1624 tunnista 1612 tuntiin ja kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärät vähenevät 455 tunnista 452 tuntiin, 396 tunnista 394 tuntiin ja professorien kohdalla 142 tunnista 141 tuntiin.

Muun henkilöstön kohdalla kiky-tunnit poistuvat kokonaan elokuun alusta.

Muun henkilöstön osalta todettiin lisäksi, että työnantaja voi määrätä vuodessa yksinkertaisella tuntipalkalla 12h lisätyötä ja 8h koulutusta. Työajan enimmäismäärän seurantajakso on 12 kuukautta.

Työehtosopimukseen tehtiin muutamia muita muutoksia koskien lomautusilmoitusaikaa ja ammattiyhdistyskoulutuksen enimmäispäiviä. Lisäksi harjoittelukoulujen ja eläinsairaalan osalta on erilliset liitteet.

Työryhmät

Syntyneeseen ratkaisuun sisältyy myös viisi työryhmää. Tilastotyöryhmä, tekstityöryhmä, uramalleja ja meritoitumistapoja käsittelevä työryhmä sekä opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä sekä työryhmä harjoittelukoulujen osalta.

Uramallityöryhmän tehtävänä on laatia yhteinen tilannekuva eri yliopistojen tutkijan uramalleista sekä muista meritoitumisen tavoista kaikissa henkilöstöryhmissä. Työryhmä tarkastelee myös sitä, miten palkkaus kaikissa eri henkilöstöryhmissä tukee uralla etenemistä uran eri vaiheissa ja miten yliopistoissa kannustetaan uuden osaamisen kehittämiseen.

Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä pohtii kontaktiopetuksen määritelmää, enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisällön toimivuutta ja uudistamistarvetta, ottaen huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat. Tarkastelussa huomioidaan myös korkeakoulutuksen muutoksen ja korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030 -digivision aiheuttamia vaikutuksia yliopisto-opetukseen.

Seuraa viestintää:

Lisätietoja antaa:
Outi Parikka
Neuvottelupäällikkö
Agronomiliitto ry