Liiton valtuuton kannanotto: Ruoka-alalle turvattava oikein resursoitu koulutus- ja tutkimusjärjestelmä

Ruokasektorin menestymisen edellytyksenä on koko ruokaketjun tarpeet kattava, eri koulutusasteille ulottuva koulutus- ja tutkimusjärjestelmä, joka tuottaa yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen. Muutoin ruoka-ala ei voi täyttää sille asetettuja tavoitteita. Agronomiliiton valtuusto edellyttää asiasta selkeitä kirjauksia eduskunnan käsittelyyn lähtevään Ruokapoliittiseen selontekoon.

Ruoka-alan osaamistarpeita on Suomessa ennakoitu eri koulutusasteille, mutta niiden kansallinen toimeenpanomalli puuttuu. Laajat koulutus- ja tutkimusmäärärahojen leikkaukset yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ovat nopeasti heikentäneet alan tilannetta. Esimerkiksi elinkeinolle keskeisiä professuureja on lakkautusuhan alla. Koulutetut työllistyisivät, mutta opetusta ajetaan alas. Resurssiongelma pahenee muillakin koulutusasteilla.

Hallitsemattomaksi uhaksi on nousemassa koulutuksen järjestäjien menossa oleva omaehtoinen profilointi, mikä voi pahimmillaan johtaa ruoka-alalle keskeisten osaamisalueiden katoamiseen Suomesta kokonaan.

Agronomiliiton valtuusto katsoo, että Ruokapoliittisessa selonteossa tulee ottaa edes karkealla tasolla selkeä kanta siihen, missä ja mitä koulutusta annetaan ja tutkimusta tehdään. Tämä on välttämätöntä, jotta koko ruokajärjestelmän edellyttämä koordinoitu osaamisjärjestelmä kyetään ylläpitämään.

Ruokapoliittinen selonteko ei nykymuodossaan ota kantaa myöskään resursseihin, joita siinä esitettyjen asioiden toteutuminen edellyttäisi. Eduskunnan tulee huolehtia siitä, että ruoka-alalle annetaan aito mahdollisuus selviytyä haasteistaan nyt ja tulevaisuudessa.  

Agronomiliiton valtuusto uskoo, että Suomen talouskasvusta tärkeä osa on rakennettavissa biotalouden ja sen osana ruoka-alan varaan hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti. Alan viennistä on saatu ensimmäisiä myönteisiä merkkejä pitkään aikaan ja tätä kehitystä tulee nyt vahvistaa.  Kasvutavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostuksia, joiden toteutumisesta maan hallituksen ja muiden päättäjien on huolehdittava.

Lisätietoja:
Agronomiliiton valtuuston puheenjohtaja Ilmari Halinen, puh. 040 510 3556
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, puh. 040 527 6145
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640