Liiton Osaamisselvitys paljastaa: Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen eriarvoisia

Työsuhteessa olevat kokevat ajan puutteen suurimmaksi ammatillisen kehittymisen ja koulutuksen esteeksi. Määräaikaisilla ja työttömillä esteet liittyvät joko työnantajalle tai itselle aiheutuviin kustannuksiin. Tämä käy ilmi Agronomiliiton jäsenilleen teettämästä osaamisselvityksestä.

Selvitykseen vastanneiden kommenteista nousee esiin asiantuntijatyön vaativuus, jolloin opiskelu koetaan lisätaakaksi työn sekä yksityiselämän vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi. Vastauksista käykin ilmi erilaisten joustojen puuttuminen. Tällaisia voisivat olla toimivat sijaisuusjärjestelyt sekä opiskelun mahdollistaminen tukimuotoja kehittämällä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien ja työttömien esteet osaamisen kehittymiselle poikkeavat muista. Määräaikaisessa työsuhteessa olevilla nousevat muita selkeämmin esille työnantajalle aiheutuvat kustannukset, jolloin jo koulutukseen pääseminen koetaan hankalammaksi. Työttömillä taas itselle aiheutuvat kustannukset muodostavat suurimman esteen. Työttömien mahdollisuuksiin kehittää osaamistaan työttömyysaikana on monia tukijärjestelmään liittyviä esteitä.

Osaamisen kehittäminen nähtiin tärkeänä oman urakehityksen kannalta. Asiaa selvitettiin tiedustelemalla urakehityksen kannalta tärkeitä osaamisalueita. Urakehityksen edistämisen kannalta pidettiin tärkeinä digi-, it-, ohjelmointi-  ja mobiilitaitoja (19 %). Myös business-, liiketoiminta-, talous- ja yrittäjyystaidot (12 %) sekä johtaminen ja esimiestaidot koettiin tärkeiksi.

Kaksi viidestä vastaajasta koki digitalisaation vaikuttavan omiin osaamistarpeisiinsa jatkuvana lisäkoulutuksen ja kehittymisen tarpeena työtehtävästä tai sektorista riippumatta. Etenkin johto- ja esimiestehtävissä, suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävissä sekä toimistotehtävissä työskentelevät kokivat, että digitalisaation myötä lisäkoulutuksen ja kehittymisen tarve on jatkuvaa.

Agronomiliitto muistuttaa, että tuoreen ruokapoliittisen selonteon Ruoka2030:n laajasti hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on koko ruokaketjun tarpeet kattavaan, eri koulutusasteille ulottuvaan koulutusjärjestelmään satsaaminen. Vain se, yhdessä oikein resurssoidun alan tutkimuksen kanssa, voi tuottaa tarvittavan osaamisen.

Lähde: Osaamisselvityksen kohderyhmänä olivat Agronomiliiton jäsenet pois lukien opiskelijat ja seniorit. Selvitykseen vastasi 660 henkilöä. Tiedonkeruu toteutettiin yhdessä Focus Masterin kanssa helmikuussa 2017. Aineiston jatkoanalysoinnin ja raportoinnin toteutti Taloustutkimus Oy.

Tutustu tarkemmin selvityksen tuloksiin TÄÄLLÄ .