Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Avgiften för personliga medlemmar i Agronomförbundet är cirka 28 euro i månaden. Medlemsavgiften faktureras två gånger per år. Om en medlem också tillhör någon av förbundets föreningar, har de sina egna medlemsavgifter som varierar mellan 5 och 85 euro per år. Medlemsavgiften i en fackförening är avdragsgill. Det vill säga att en medlem som betalar grundavgiften för löntagare får 40 procents rabatt på årsavgiften, vilket sänker månadskostnaden till cirka 15 euro. Nyttan för en studerande är cirka hälften så stor.

Medlemsavgiftsklasser och medlemsavgifter 2024

Medlemsavgiften faktureras två gånger per år. Fakturan skickas till medlemmens hemadress eller som e-faktura till banken. Det finns fem olika medlemsavgiftsklasser, vars grunder bestäms av medlemmens situation vid faktureringstidpunkten.

1) Medlemsavgift för personliga medlemmar 395 euro
2) Medlemsavgift för särskilda medlemmar 197,50 euro
3) Medlemsavgift för studerande 15 euro (utan arbetslöshetskassa) eller 90 euro (inkl. avgift till arbetslöshetskassa)
4) Medlemsavgift för nyutexaminerade, (1-12 kk) 90 euro, 13-24 kk 197,50 euro. Om du är arbetslös, var god kontakta byron.
5) Medlemsavgift för seniorer 85 euro (arbetslöshetskassa ingår inte).

I samband med medlemsavgiftens första rat i februari faktureras även medlemsavgifterna för de utbildningsområdes- eller lokalföreningar som medlemmen tillhör. Förfallodatumet för medlemsavgiftens andra rat är i september.

 Medlemsavgift för särskilda medlemmar

Rätten till medlemsavgiftsklassen särskilda medlemmar beviljas jordbrukare och andra företagare, personer som är verksamma utomlands hela året, nyutexaminerade, på skriftlig ansökan medlemmar i medlemsavgiftsklassen personliga medlemmar som kan intyga att de är eller har varit utan regelbunden förvärvs- eller stipendieinkomst i minst sex månader på grund av arbetslöshet, moderskaps- eller föräldraledighet, vård- eller alterneringsledighet, värnpliktstjänstgöring, fortsatta studier, sjukpenning eller av annan motsvarande anledning.

Serviceblanketten finns att skriva ut på webbplatsen. Serviceblanketten ska skickas till förbundet årligen senast den 1 december.

Övrig rabattpraxis

I medlemsavgiftsklassen personliga medlemmar kan högst en rabatt beviljas på följande grunder:

  • en parrabatt på 25 euro i medlemsavgiftsklassen personliga medlemmar till den ena i paret (personliga medlemmar i ett äkta eller sambopar) eller
  • en rabatt på 25 procent i medlemsavgiftsklassen personliga medlemmar för medlemmar i Professorförbundet eller Forskarförbundet (enligt avtal har man dessutom rätt till motsvarande rabatt på medlemsavgiften i förbunden i fråga) eller
  • en rabatt på 66 euro till medlemmar som inte vill ha något utkomstskydd för arbetslösa via arbetslöshetskassan Erko som försäkrar förbundets medlemmar.

Övriga tillämpningsregler

Om du ansluter dig som medlem under ett pågående år, faktureras du endast för de kvarvarande månaderna, dvs. 1/12-prissättningen tillämpas. Medlemmar som utträtt eller uteslutits ur Agronomförbundet och blir därefter åter medlemmar inom två år faktureras utöver den normala medlemsavgiften även en omregistreringsavgift på 20 euro.

Betalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas till förbundet som kontoöverföring, e-faktura eller direktbetalning. Medlemsavgifter kan betalas i antingen en eller två rater. Eventuella medlemsföreningsavgifter tas alltid ut i samband med den första raten.

Utebliven betalning

Om en medlem inte betalar sin medlemsavgift, upphör alla medlemsförmåner och all medlemsservice att gälla. I slutet av perioden utesluts medlemmen ur förbundet och föreningarna. Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör från och med början av det år då man underlåtit att betala medlemsavgift.

Att ansöka om medlemsavgift för särskilda medlemmar

En fritt formulerad ansökan om medlemsavgiftsklass för särskilda medlemmar ska levereras till Agronomförbundet senast den 1 december innevarande år eller före förfallodatumet för den andra raten. Att man uppfyller minimitiden på sex månader ska framgå av bilagorna. Om den sammanhängande tiden på sex månader fördelas på två år, beviljas rabatten på det senare årets medlemsavgift.

Håll dina medlemsuppgifter uppdaterade

Alla medlemsavgiftsgrunder bestäms utgående från situationen i medlemsregistret vid tidpunkten för fakturering. Medlemmar har därför skäl att se till att Agronomförbundets kontor har aktuella uppgifter om dem. Detta gäller alla, bl.a. medlemspar, nyutexaminerade, medlemmar i dubbla fackförbund, utlandsboende och personer som planerar att gå i pension.

Det är klokt att meddela förbundets kontor om förändringar direkt på adressen toimisto(at)agronomiliitto.fi. Så ser du till att medlemsavgiften bestäms korrekt.

Mer information

Mer information om medlemsavgifterna får du av Satu Vainio, satu.vainio(at)agronomiliitto.fi, tfn (09) 2511 1651.