Kannanotto Ruokaviraston sopeuttamissuunnitelmaan ja valmistelussa olevaan YT-neuvotteluesitykseen

JHLn, JUKOn ja Ammattiliitto Pron luottamusmiehet ovat julkaisseet kannanoton koskien Ruokaviraston sopeuttamissuunnitelmaa ja työnantajan valmistelussa olevaa YT-neuvotteluesitystä.

Ruokaviraston strateginen johtoryhmä päätti 23.9. viraston sopeuttamissuunnitelman laajentamisesta ja YT-neuvotteluesityksen valmistelusta. Näistä päätöksistä viraston johto ilmoitti myöhemmin henkilöstötilaisuuksissa ja mediassa. YT-neuvotteluesityksen valmistelussa työnantaja viittaa yhteistoimintalain 1233/2013 lukuun 5: Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä.

 Vastustamme jyrkästi mahdollisia henkilöstön osa-aikaistamisia, lomauttamisia tai irtisanomisia. Tällaiset toimet vaarantavat vakavasti viraston  toimintakuyvyn ja tämä heijastuu koko hallinnonalalle haitallisina vaikutuksina. Toiminnan häiriöt aiheuttavat vakavan uhkan ihmisten ja eläinten terveydelle sekä elinkeinolle. Nämä voivat aiheuttaa yhteiskunnalle, eli veronmaksajille, välillisiä kustannuksia kymmeniä miljoonia euroja. Lisäksi se vaarantaa eri hallinnonalojen välisen yhteistyön ja haittaa myös muiden hallinnonalojen toimintaa.

Ruokaviraston johdon ilmoittama budjettivaje on ristiriidassa Ruokavirastolle myönnetyn nettomäärärahan ja ilmoitetun henkilöstömäärätarpeen kanssa. Sopeuttamissuunnitelmat tulojen lisäämiseksi ja toimintamenojen vähentämiseksi ovat jo käynnissä. Henkilöstömenojen säästöt tänä vuonna ovat merkittävät (saamiemme tietojen mukaan noin 2 miljoonaa euroa) – eli enemmän kuin mitä Ruokaviraston perustamiseksi tehdyssä hallituksen esityksessä arvioitiin (1,2 milj. eur).

Tehtäviä hoidetaan jo nyt liian pienellä henkilöstömäärällä

Tulevina vuosina virastosta eläköityy paljon henkilöstöä. Lisäksi monia viraston kriittisiä tehtäviä on pitkään hoidettu määräaikaisten työsuhteiden voimin. Tästä huolimatta hallitusohjelmassa on virastolle määrätty uusia tehtäviä mutta ei resursseja niiden hoitamiseen. Määräaikaisuuksien päättyminen ja eläköityminen vähentävät resursseja hallitsemattomasti ja uhkaavat viraston toimintakykyä. MMM:lle toimitetun väliraportin mukaan henkilöstömäärä tänä vuonna on 960 ja ministeriön asettaman tulossopimuksen mukainen tavoite on 995. Ensi vuoden tavoite on 970. Olemme nyt jo alle ensi vuoden tavoitteen.

Kriittisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden määräaikaisuudet, YT-uhasta johtuva rekrytointikielto, tulossa olevat runsaat eläköitymiset ja nyt vielä uhkana olevat irtisanomiset ovat yhtälö, jota emme voi hyväksyä.

Yt-neuvotteluesitystä valmistellaan ilman olemassa olevaa strategiaa

Ruokavirastolla ei ole vielä yhteistä strategiaa, visiota, henkilöstöstrategiaa eikä henkilöstösuunnitelmaa -nämä ovat joko valmisteilla tai niiden valmistelu aiotaan käynnistää tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa henkilöstön karsimiseen tähtäävät toimet ovat erityisen riskialttiita, koska ne voivat kohdistua strategisesti vääriin kohtiin.

Ruokaviraston pitää valmistautua tulevaisuuteen viisaasti

Ruokavirasto on uusi, vasta perustettu virasto. Siihen yhdistettiin Elintarviketurvallisuus- ja Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta.  Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä noin 20 paikkakunnalla. Elintarviketurvallisuuden, eläinten ja kasvinterveyden, maksajavirastotoiminnan sekä kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan kannalta viraston perustehtävä on merkittävä.

Viraston perustamisesta vuosille 2018 ja 2019 aiheutuneet merkittävät kertakustannukset ja ylimitoitettu remontti, jo nyt tulossopimusta reilusti alle oleva henkilöstömäärä sekä valtion konserniyhtiöiden toiminnan jatkuvat ongelmat ovat jo nyt vaarantaneet perustehtävien hoidon sekä hidastaneet kehitystyötä. Odotukset toiminnan kehittämiselle ovat kuitenkin suuret. Kehitystyö tarvitsee osaavia asiantuntijoita.  Ruokaviraston johdon valmistelema YT-neuvotteluesitys vaikeuttaa tilannetta entisestään ja vaarantaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut.

Viraston pitää saada työrauha, jotta se voi järjestää toimintansa niin, että toimintakauden budjetti saadaan tasapainoon.

Parhaita keinoja voivat olla mm.

- toiminnan kustannusvastaavaksi nostaminen

- säästöjä tukevat hankintaprosessit

- sisäiset toiminnan uudelleen järjestelyt

- monivuotinen, hallitun suunnitelman mukainen, asiakaspalvelua nopeuttava ja helpottava digitalisaatio

- henkilöstösuunnittelu, jossa huomioidaan myös runsaat eläköitymiset ja se että kriittisiä tehtäviä ei hoideta määräaikaisella työvoimalla

- talouslaskelmien tarkentaminen ja laadunvarmistus/validointi

- tulokehityksen oikeellisuuden varmistaminen ja ajantasaistaminen

- laskutusprosessin tehostaminen

- kriittisten toimintojen tekeminen itse viranomaistoimintana eikä ulkopuolisista riippuvaisena ostopalveluina

Vaadimme, että työnantaja peruu suunnittelemansa neuvotteluesityksen, jatkaa keskeyttämiään rekrytointiprosesseja ja panostaa sopeuttamissuunnitelmaan tulojen lisäämisen ja menojen (ei henkilöstömenojen) vähentämisen osalta. Olemme luottamustehtävämme mukaisesti mukana näitä asioita edistämässä, jos siihen annetaan mahdollisuus.


Yhteistoimintaterveisin:

JUKO pääluottamusmiehet Tapani Lyytikäinen puh. 40 061 4380 ja Reijo Martikainen puh. 040 714 5786

JHL pääluottamusmies Katri Klingberg  puh 040 755 9174 ja varapääluottamusmies Mira Kankare , puh 0400 287 413

Ammattiliitto Pro pääluottamusmies Sari Mäkilä puh 040 833 2893 ja varapääluottamusmies Virpi Myllykoski puh 040 097 4424

Henkilöt ovat tavoitettavissa myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi (nimissä ei luonnollisesti tuolloin ”ääkkosiä”)