Agronomiliiton strategia 2020

Yhteinen visiomme

Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet

Missiomme

Turvaa Työhön – Iloa Elämään

Toiminta-ajatuksemme

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja amma­tillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Arvomme

Avoimuus

Toimintamme on avointa vuorovaikutukselle ja läpinäkyvää. Kerromme asioistamme ja toimistamme avoimesti. Olemme ennakkoluulottomia ja otamme käsittelyyn myös uusia ajatuksia ja ehdotuksia. Olemme uudistumishaluisia ja -kykyisiä.

Oikeudenmukaisuus

Varmistamme jäsendemokratian toteutumisen päätöksenteossa ja käytännön toimissa. Jokainen jäsen on tasa-arvoisessa asemassa. Tasapuolisuuden ja tasa-arvon edistäminen sisältyy oikeuden­mukaisuuteen.

Vastuullisuus

Tunnemme vastuumme yleisestä hyvinvoinnista, ympäristöstä, turval­lisesta ruoasta ja kulttuuriarvoista. Annamme ammatti­taitomme ja osaamisemme yhteiskunnan hyväksi. Tuemme jäseniä heidän elinkaarensa jokaisessa vaiheessa. Tehokkuus on osa vastuullisuuttamme.

Yhteistyökykyisyys

Yhteistyökykyisyys on toimintamme kulmakiviä. Nojaamme siihen niin sisäisessä toiminnassamme kuin kumppanuuksissakin. Yhteistyöllä parannamme tehokkuutta käytännön toimissa ja edunvalvonnassa.

Jäsenlupauksemme

Olemme jäsenten tukena muuttuvassa arjessa.

Tunnemme jäsenten erilaiset elämäntilanteet opiskelijasta senioriin ja palkansaajasta yrittäjään, työuran erilaisissa vaiheissa eri puolella Suomea sekä ulkomailla. Kuuntelemme jäsenten tarpeita ja tarjoamme tietoa työelämästä ja sen pelisäännöistä, sekä mahdolli­suuksista kehittää omaa osaamista. Liiton ja sen yhdistysten toimintaan voi osallistua omien voimien ja kiinnostusten mukaan.

Kehitämme reilumpaa työelämää.

Viestimme jäsenille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Teemme kollektiivista työmarkkinaedunvalvontaa ja tuemme työpaikkakohtaiseen toimintaan osallistuvia. Odotamme jäseniltä yhteydenottoja ja annamme henkilökohtaista neuvontaa. Kannus­tamme esimiesasemassa olevia johtamis­osaamisensa kehittämiseen. Kannustamme jäseniämme yrittäjyyteen.

Edistämme alamme arvostusta ja kilpailukykyä.

Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämää, elinkeinoa ja koulutusta koskevia aiheita, ja tätä kautta edistämme alan houkuttelevuutta ja työllistävyyttä. Nämä toimet nostavat jäsenten osaamisen, tutkintojen ja koko alan tunnettuutta, joka parantaa jäsentemme kilpailukykyä ja luo edellytykset myös työnantajien menestymiselle. Jäseniltä odotamme osallistumista myönteisen viestin jakamiseen.

Kannustamme jäseniämme pitämään huolta itsestään ja toisistaan.

Hyvinvoiva jäsenistö on innostunut omasta alastaan ja pitää huolta itsestään ja toisistaan. Alan menestyminen syntyy osaavista ihmisistä, ja siksi kannustamme jäseniä ottamaan vastuuta oman osaamisen kehittymisestä. Olemme mukana luomassa tuloksellista yhdessä tekemisen tapaa jäsenten, alan muiden toimijoiden ja asian­tuntijoiden sekä työnantajien kesken.

Organisaatiomme keskeisimmät vahvuudet

Kokoamme kattavasti liittoomme maataloustieteitä, elintarvike­tieteitä, ravitsemustieteitä, kuluttajatieteitä ja ympäristötieteitä sekä muita näitä aloja läheisesti sivuavia tieteenaloja opiskelevat tai näiden alojen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Edistämme ruoka-, luonnonvara-aloilla, biotaloudessa sekä hyvin­vointialoilla toimivien järjestäytymistä myös yhteistyössä muiden liittojen kanssa.

Kattava järjestäytyminen Agronomiliittoon ja sen jäsenyhdistyksiin tekee mahdolliseksi vaikuttavan edunvalvonnan sekä yhteishengen ylläpidon jäsenten kesken. Vaalimme tiivistä jäsensuhdetta kaikissa elämän vaiheissa, opiskelijasta seniorijäsenyyteen. Olemme tarvittaessa tukena sekä työelämässä että sen ulkopuolella.

Tehtävämme jäsenten ja alamme edunvalvojana rakentuu yhteis­työlle ja kestäville toimintatavoille. Teemme edunvalvontaa liiton omissa elimissä, Akava-yhteisössä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Tarjoamme jäsenillemme myös riittävät eväät ja välineet etujen ajamiseen henkilökohtaisesti. Edunvalvontaa täydennämme erilaisilla palveluilla sekä yhteisöllisellä toiminnalla jäsentemme tarpeiden mukaan.

Toimintaamme ohjaa jäsenlupaustemme lunastaminen liittyen jäsenten hyvinvointiin ja kilpailukykyyn työmarkkinoilla sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen alalla. Pidämme organisaatiomme ketteränä ja reagoimme herkästi jäsentarpeiden muutoksiin.

Toimintaympäristön muutos

Liiton jäsenten menestymiseen vaikuttavat toisaalta jäsenten tarpeista kumpuavat muutostarpeet että ulkoisen toiminta­ympäristön murros.

Sisäisiä muutostrendejä ovat muun muassa tarve uusille tavoille osallistua liiton ja alan toimintaan, yksilöllisten palveluiden tarve ml. ulkomainen työvoima, palkansaajien ja yrittäjien jakautuminen uraansa tyytyväisiin ja kipuileviin, jäsenten ikääntyminen sekä ympäristöarvojen nousu.

Ulkoisia muutostrendejä ovat muun muassa epävarma työelämä, tempoileva poliittinen päätöksenteko, koulutusjärjestelmien muutos, alan vetovoiman muutos, normitalkoot, ammattiyhdistys­toiminnan vetovoimamuutos, työpaikkojen alueellinen keskittyminen, bio­talouden kasvu, ruoantuotannon globaalit muutokset sekä työ­markkina­sopimustoiminnan muutokset.

Tulevaisuus saattaa tuoda liitosta riippumattomalla tavalla muutoksia, jotka haastavat nykyisen koulutusrakenteen ja sen kautta jäsen­potentiaalin, vaikuttavat työllisyyteen tai laajentavat liiton jäsenten osaamiskenttää. Toimimme osassa liiton jäsenten toimintaympäristön muutoksia vetureina, osaan muutoksista valitsemme tietoisen sopeutumisen tien.

Agronomiliitossa uskomme tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Ihmisten kiinnostus ruokaan ja sen turvallisuuteen sekä omaan terveyteensä kasvaa. Myös kiinnostus luonnonvarojen kestävään käyttöön lisääntyy ja biotalous mahdollistaa uusien innovatiivisten tapojen esiintulon. Näemme etuina alan monitieteellisyyden, ratkaisukeskeisyyden ja konkreettisuuden.

Strategian toteuttamisen päälinjat

Agronomiliiton strategia 2020 kokoaa yhteen yhteisen visiomme, missiomme, toiminta-ajatuksemme sekä arvomme. Se kuvaa tahto­tilaamme ja ohjaa toimintaamme vahvistettujen sääntöjen rinnalla. Strategiamme avaa yhdessä jäsentemme kanssa muotoillut jäsen­lupauksemme. Kokonaisuus rakentuu jäsen­tutkimuksen, skenaario­työskentelyn sekä erilaisten kyselyiden välittämään tietoon.

Strategiaan kirjatut organisaatiomme keskeiset vahvuudet kannus­tavat Agronomiliittoa ja jäsenyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti omalla jäsenhankinta-alueellaan. Hyvä järjestäytymis­aste on keskeisin toimintamme onnistumiseen vaikuttava tekijä ja luo pohjan koko toiminnalle. Strategia tiivistää myös skenaario­työssä hahmotellut keskeiset toimintaympäristömme sisäiset ja ulkoiset muutostrendit.

Strategian tehtävänä on ohjata kaikkia Agronomiliiton toimielimiä ja jäsenyhdistyksiä jäsentemme parhaaksi vuoden 2015 alusta alkaen. Samalla se korvaa vanhan päästrategian.

Hallituksen johdolla arvioidaan edellisellä strategiakaudella hyväksytyt alastrategiat ja laaditaan tarvittavat tavoite- ja toiminta­ohjelmat, joista osa toteutetaan projektiluonteisesti. Ohjelmien priorisointi tehdään toimintasuunnitelman vahvistamisen yhteydessä vuosittain.

Seurantaa tehdään vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä sekä ajankohtaisilla jäsenkyselyillä.

Strategia on myös ladattavissa pdf-muodossa.