Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Etätyö tarjoaa mahdollisuuden työn tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen, työssä jaksamiseen, työ- ja asuinpaikan joustavampaan sijoittumiseen ja työmatkakustannusten sekä työmatkoihin käytettävän ajan vähenemiseen.

Esimiehen roolissa korostuvat luottamuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen, tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen. Tarvitaan keinoja seurata työntekijöiden kuormittumista sekä työilmapiiriä. Esimiehen vastuulla on seurata työaikaa.

Lue lisää Etätyöopas työnantajille (TEM)

Etätyösopimus

Aloite etätyöhön siirtymisestä voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta, mutta siihen ryhtymisen ja lopettamisen tulee olla työntekijän myönteinen kanta.

Yleisten pelisääntöjen lisäksi jokaisen etätyöhön aikovan tulee tehdä työnantajan kanssa sopimus etätyöhön ryhtymisestä. Sopimuksessa on sovittava etätyön säännöistä, määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta sekä muista tarpeellisista seikoista. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisena.

Etätyöhön ryhdyttäessä on selvitettävä työntekijän kodin tai vapaa-ajan asunnon soveltuminen etätyön tekemiseen. Aluksi on tarpeen myös selvittää mitä kustannuksia ja mahdollisia hankintoja etätyöskentely aiheuttaa.

Etätyön toimintaperiaatteista sopiminen

 • minkälaista työtä voidaan tehdään etätyönä
 • missä etätyötä voidaan tehdä
 • minkälainen on työntekijän raportointivelvoite
 • miten työaikakirjaukset suoritetaan
 • mitä kustannuksia etätyön tekemisestä aiheutuu ja miten ne korvataan (verkkoyhteys, tietoturva)
 • mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin yhteydenottoihin
 • miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai lopettaa
 • miten työturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan
 • miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan
 • etätyön enimmäismäärä
 • prioriteettijärjestys, milloin etätyötä ei voida tehdä
 • etätyöpäivien ilmoittamismenettely

Lähde: ttk.fi

Agronomiliitto suosittaa etätyön mahdollistamista. Sillä saadaan kaivattua joustoa, kun työmatkoihin käytetty aika jää etäpäiviltä käytettäväksi muuhun. Etätyö myös helpottaa työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista.

Lue Agronomiliiton kannanotot etätyöhön liittyen:
Etätyötä ja työajanjoustoja on lisättävä (2014)

Kolme neljästä haluaa tehdä etätöitä (2013)

Lisätietoa:

Valtion ohjeistusta

Akavan sivuilta

Esimerkki etätyösopimusmallista (tietotekniikan palveluala)