Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (12 kk)

Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha muodostuu henkilökohtaisesta apurahasta, jonka suuruus on 24.000 euroa/väitelleille 28 000 / 12 kk sekä 1.500 euroa/12 kk kulumäärärahasta tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin.

Tarvittaessa maksettava ja sitoumukseen perustuva yleiskustannuslisä apurahansaajan tutkimuspaikalle voi olla enintään 1.750 euroa/12 kk.

Kokovuotisen henkilökohtaisen tutkimusapurahan voi saada enintään kolmevuotisena. Viimeisen vuoden rahoitus voi olla tällöin myös osavuotinen (4-11 kk).Vuonna 2017 tai 2018 rahoitusta saaneet useampivuotiset hankkeet asetetaan etusijalle, jos hankkeen eteneminen voidaan osoittaa väliraportoinnilla. Väliraportista tulee antaa selkeä kuva hankkeen etenemisen vaiheesta, saavutetuista tuloksista, varojen käytöstä sekä jatkosuunnitelmasta. Myös jatkohakemuksissa edellytämme uutta lausuntoa ainakin kevään 2019 haussa (Tämä ohjeistus poikkeaa viime vuoden käytännöstä).

Henkilökohtaisten tutkimusapurahojen tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä tietyksi ajaksi muusta työstä vapaana. Pääsääntöisesti apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta). Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti samaan kohteeseen toisen apurahan kanssa.

Henkilökohtaiset apurahat koostuvat henkilökohtaisesta tutkimusapurahasta ja kulumäärärahasta tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin. Henkilökohtaiseen apurahaosuuteen sisältyy n. 15 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, mikä apurahansaajan tulee itse maksaa saamastaan apurahasta Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Lisäksi henkilökohtaisen tutkimusmäärärahan saajan tiedekunnalle tai tutkimuslaitokselle (ei ulkomaiselle yliopistolle) voidaan maksaa erillinen yleiskustannuslisä apurahatutkijan hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tavanomaisten perusedellytysten turvaamiseksi. Yleiskustannuslisän saamiseksi pitää hakijan esittää ko. tutkimuspaikan sitoumus, että tutkimustyö voidaan tehdä ko. tiloissa.